Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
MAN presenteert op de IAA 2016 een sterk ‘future-proof’ truckaanbod. Voor het modeljaar 2017 koppelt MAN motoren met nieuwe vermogensniveaus tot 640 pk en meer trekkracht aan verder verfijnde transmissies en schakelfuncties, resulterend in aandrijflijnen die voor elke toepassing zijn geoptimaliseerd. Daarnaast versterkt het merk zijn uitstraling dankzij designinnovaties voor het exterieur en interieur van de TG-serie, waarbij de leeuw nadrukkelijk op de voorgrond treedt. Tegelijkertijd bereidt MAN zich voor op het logistiek zaken doen van de toekomst met nieuwe digitale producten en diensten.
2016-07-29 11:57:11 transportpers.eu
De Voorwinden Groep, gevestigd in Bleiswijk, nam onlangs een nieuwe Actros RoadStars Limited Edition 2563 LS in gebruik. • Zeer rijk uitgevoerde Actros RoadStars Limited Edition 2563 LS • De Actros vervoert machines en onderdelen voor de kassenbouw door heel Europa De rijk uitgeruste truck wordt ingezet voor het internationale transport van machines en voor de materialen van Havecon Kassenbouw B.V. naar glastuinbouw-projecten.
2016-07-29 11:46:11 transportpers.eu
Diep filosofische gedachten die opkwamen bij een wandeling in de Groote Peel.   Ik denk eigenlijk nooit na over de zin van het leven. Niet over HET leven in ieder geval, op z’n hoogst over MIJN leven. En dan niet de 'zin van' maar de 'zin in’. Die is er weer, die was een tijdje weg namelijk. En dat stond ik te bedenken toen ik vogels probeerde te spotten in de Groote Peel. Dat valt nog niet mee om half 11 ’s ochtends, misschien eens terug gaan als de zon net op is. Dat kan gelukkig weer. Een hele tijd was ik voor dit soort zaken afhankelijk van de welwillendheid van anderen. Die is ruimschoots aanwezig hoor, daar niet van. Maar toch mooi dat ik gewoon kan gaan als ik zoiets bedenk. Want zoals ons mam vroeger altijd al zei: “As gij iets in uwwe kop het dan hedde ut nog nie in uw kont”.  Goed, vogels spotten op zo’n uitkijkpost in de Groote Peel dus. Daarna moest ik wel voetje-voor-voetje die 10 treden naar benden stiefelen maar ik heb maar drie mogelijkheden: Zó naar beneden OF naar beneden vallen OF boven blijven. Geen moeilijke keuze.   Wacht effe! Toch nog een vogel gespot:   
2016-07-29 11:36:00 hemispheres.nu
Man aangehouden na diefstal lokfiets Hengelo - Een 49-jarige man uit Hengelo (Ov) is donderdagavond 28 juli aangehouden voor diefstal van een fiets. De man had een lokfiets van de politie gestolen. Agenten kregen rond 21.00 een signaal dat een lokfiets die gestald stond op de Beekstraat in beweging kwam. Agenten volgden het signaal en troffen op de Grundellaan de 49-jarige man op de lokfiets aan. Hij is aangehouden en ingesloten voor nader verhoor. Lokfiets De lokfiets is een normale fiets met GPS-volgsysteem. Deze GPS-fietsen worden neergezet en agenten hoeven geen verder toezicht te houden. Zij krijgen een seintje als de fiets verplaatst wordt. Op deze manier kunnen verdachten van diefstal/heling op heterdaad worden aangehouden. De politieberichten worden, indien beschikbaar, doorlopend aangevuld met de nieuwste berichten.
2016-07-29 11:16:02 112hoogeveen.nl
Scooterdiefstallen met 63% afgenomen na politieonderzoek Groningen - Met de aanhouding van drie helers en vijf jongeren, waaronder drie uit de wijk Paddepoel, zijn de scooterdiefstallen in de stad Groningen sinds juni met maar liefst 63% afgenomen. De politie constateerde het begin van het jaar een behoorlijke toename van diefstallen van scooters in de stad Groningen. Werden er over het jaar 2015 in totaal 980 scooters gestolen, in de maand februari van dit jaar waren dat er al 224. Deze vonden vooral plaats in en rondom de wijk Paddepoel. Scooter diefstal blijkt kennelijk een lucratieve bezigheid te zijn. De politie startte daarom een onderzoek en al snel bleek dat een groep jeugd uit dezelfde wijk zich schuldig maakte aan deze diefstallen. Deze jongeren gingen als volgt te werk: ze zochten een scooter die zij wilden stelen en forceerden vervolgens het slot, waarna één van hen op de scooter wegreed en hem op een ‘veilige’ plek neerzette in de stad. Hierna belden zij direct de heler die vervolgens de scooter daar weg haalde. Wat verder opviel is dat een deel van de verdachten de diefstallen pleegden terwijl hun ouders en jongere broertjes hiervan op de hoogte waren! Vooral die ouders moeten zich realiseren dat door de wijze waarop zij hun kinderen ‘vrij laten’, zij heel gemakkelijk tot crimineel gedrag kunnen vervallen. De hoofdverdachte heeft ruim 3 weken in voorarrest gezeten. De politie doet dan ook een dringend beroep op ouders om meer zicht te houden op het gedrag van hun kinderen. Het feit dat kinderen tussen de 8 en 12 jaar tot ’s avonds laat nog op straat rondhangen, leidt over het algemeen tot niet veel goeds. Hierin kunnen een aantal ouders hun verantwoordelijkheid beter oppakken. Zes tip om diefstal te voorkomen: 1. Zet uw scooter altijd op slot, gebruik het liefst twee sloten.  2. Zet uw scooter ook op slot bij uw eigen huis, zelfs in uw schuur.  3. Laat uw scooter registreren.  4. Zorg voor goed hang- en sluit werk van de stalling, schuur of box.  5. Zet uw scooter in een bewaakte fietsenstalling.  6. Zet uw scooter ’s avonds en ’s nachts in het licht. Heling is strafbaar. Check daarom bij de koop van een tweedehands scooter altijd stopheling.nl. Ziet u dat er op heterdaad een scooter wordt gestolen, bel dan altijd met het alarmnummer 112. Met uw beschrijving van het misdrijf, de dader en de vluchtrichting kan de politie snel in actie komen. Mocht u toch slachtoffer zijn geworden van scooterdiefstal, doe dan altijd aangifte.
2016-07-29 11:12:32 112hoogeveen.nl
Deze algemene voorwaardenzijn van toepassing op alle dienstverlening van de Stichting Schuldhulp Duin- & Bollenstreek hierna te vernoemen; Stichting SHDB, waaronder mede inbegrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan de Stichting SHDB wordt verstrekt ongeachte door welke derden partij(en) dan ook. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband van de Stichting SHDB bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld door de Stichting SHDB, of die in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. Een opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd door de Stichting SHDB, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht feitelijk door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404,7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die de opdracht uitvoeren niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk jegens derden en/of welke opdrachtgever dan ook. De stichting SHDB zal bij de uitvoering van een/de opdracht de vertrouwelijkheid van een relatie met cliënt(en) zo goed mogelijk waarborgen als zij verplicht is aan haar CPB nr. m1470136. De opdrachtgever verleend toestemming om gegevens die verband houden met de opdracht ter kennis te brengen van diegenen binnen de Stichting SHDB voor wie dat nuttig is in verband met de behandeling en/of uitvoering van de opdracht dan wel het relatiebeheer. De opdrachtgever verleent toestemming om de communicatie welke gevoerd moet worden met derden om de opdracht te kunnen uitvoeren o.a. gebruik te maken van e-mail en daarin de hoogstnodige vertrouwelijke gegevens van opdrachtgever te delen met derden als van toepassing op de opdracht. De opdracht aan de Stichting SHDB van opdrachtgever houdt mede de bevoegdheid in om namens de opdrachtgever overeenkomsten met derden te sluiten die behulpzaam zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden als dit voor de opdracht noodzakelijk is en dan nog in overleg met opdrachtgever. **De Stichting SHDB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor de dienstverlening van de Stichting SHDB vastgestelde tarieven welke jaarlijks door het Bestuur van de stichting worden vastgesteld en waarvan aan elke, met een opdrachtgever gesloten opdrachtovereenkomst een copy zal zijn gehecht welke door de opdrachtgever voor akkoord dient te zijn getekend. Alle extra onkosten die t.b.v. van een opdrachtgever moeten worden voorgeschoten worden middels een aparte factuur in rekening gebracht. De maandelijkse vergoeding voor budgetbeheer wordt per kwartaal gefactureerd en in maandelijkse termijnen vooraf geïncasseerd. De verschuldigde intake-c.q. dossier aanmaak kosten zijn in 1 keer verschuldigd en worden bij het sluiten van de budgetbeheerovereenkomst gefactureerd. Voor alle overige diensten worden aparte declaraties opgesteld met een betalingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf declaratie datum. Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is over het onbetaald deel van de declaratie een rente van 1% per maand verschuldigd even als alle bijkomende kosten die de Stichting maakt dan wel moet maken om het aan haar verschuldigde bedrag te kunnen incasseren. Het is de Stichting gehouden bij het aannemen- c.q. aanvaarden van een opdracht een voorschot voor nog te verrichten werkzaamheden en/of te maken onkosten. Het bestuur kan opdrachtgeven om de werkzaamheden voor een opdrachtgever op te schorten en/of te staken als een voorschot- of enig andere declaratie, door opdrachtgever niet is betaald. De stichting SHDB heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten waarbij iedere aansprakelijkheid voortvloeiende uit een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval op grond van de aansprakelijkheidsverzekering is afgedekt en wordt uitbetaald, vermeerderd met het eventuele eigen risico. Indien en voor zover er geen dekking is onder genoemde verzekering, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk en overeenkomende met het totaal van de uitgebrachte declaratie van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit echter; tot een maximum van 25.000, = per gebeurtenis. Een vordering tot schade vergoeding op de Stichting SHDB vervalt indien deze niet binnen drie maanden nadat de schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt behalve als het een vordering van een particuliere cliënt betreft. Op de rechtsverhouding tussen de Stichting SHDB en haar opdrachtgever(s) is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die niet in redelijkheid en of redelijk overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Arrondissement waarin de opdrachtgever(s) woonachtig is(zijn). De Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt te Katwijk, de 1e januari 2016 en van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten welke door de bestuurders, leidinggevende en of medewerkers van de stichting worden aangegaan dan wel uitgevoerd en tot elk moment dat deze Algemene Voorwaarden worden herzien, gewijzigd of anderszins aangepast. Het bestuur van de “Stichting SHDB”
2016-07-29 11:09:06 stichtingshdb.nl
Gisteren samen met Daan naar de bibliotheek..
2016-07-29 10:09:11 daanenkoen.punt.nl
Daarna vlogen de jongens uit om te logeren bij Hidde&Teun...
2016-07-29 10:08:18 daanenkoen.punt.nl
Gezellig gisteravond gegeten met de Kortstee-boys...
2016-07-29 10:07:31 daanenkoen.punt.nl
Oud broodNatuurlijk is het maken van een tosti geen exacte wetenschap. Iedereen geeft er zijn eigen draai aan. Een tosti zou best vaker mogen worden gemaakt. Het is een mooie manier om oud brood te verwerken. Tenslotte is het eeuwig zonde om brood weg te gooien. En aan de eendjes voeren is helemaal geen goed idee. Alhoewel het natuurlijk wel leuk is om te doen. Het blijft geweldig om te zien hoe die kleintjes genieten van het snateren en smekken van die eenden.  TostiGisteren heb ik een gorgonzola-tosti gemaakt. De making off heb ik gefotografeerd en die foto's heb ik van tekst voorzien. De foto's heb ik als een filmpje gemonteerd en op mijn youtube kanaal gezet. Kijk maar:   Vergeet niet te abonneren want ik ga meer filmpjes plaatsen. 
2016-07-29 09:17:48 gewichtsconsulente.punt.nl
Ik heb nog niet echt vakantie maar ik heb wel lekker uitgeslapen vandaag. Dus ik ben aan de late kant met mijn nieuwe log. Alles staat al op een laag pitje. Straks ga ik weer lekker zwemmen , dat blijf ik gewoon doen. De vakantie is meer omdat mijn dochter ook vrij is en dus geen Laura om op te passen, die gaan met mooi weer hier in de buurt dagjes op pad, dus dan ga ik gezellig mee zo af en toe. Maar ja ik kan dat niet doen als ik bij het asiel moet zijn, daarom heb ik daar ook vakantie van genomen. Pfffft wat klinkt dat ingewikkeld, al is het dat niet. En even geen verplichtingen is ook fijn. Ik merkte dat mijn gedichten nog steeds gelezen worden, ik kreeg een verzoek om een gedicht van mij te mogen gebruiken op een rouwkaart, die toestemming heb ik natuurlijk gegeven, wel goed dat de mensen netjes toestemming vragen. De persoon die me mailde, ken ik dus helemaal niet, ik vraag me vaak af hoe mensen dan aan oude gedichten van mij komen. Zeker als de titel nu niet gelijk ergens aan doet denken. Het was mijn gedicht 'Heelal'  dus dat doet niet gelijk aan een rouwperiode denken (al was het dat wel) Nu mijn gedichtseltjes worden dan kennelijk wel gewaardeerd, dit is al de vierde maal dat er toestemming wordt gevraagd om een gedicht te gebruiken. Nu nog even een plaatje erbij dat ik een aantal jaren terug al maakte, dit is een blendlesje, dus gegeven beelden op een bepaalde manier verwerken. Ach sommigen kennen deze vast al, maar alleen een tekst daar heb ik geen zin in en een nieuwe maken ook daar geen inspiratie voor. Nu kan ik wel een nieuw lesje maken, maar tegenwoordig maak ik haast nooit meer een echt lesje, ik werk liever met eigen en gekregen foto's.
2016-07-29 08:57:22 habadroomt.punt.nl
Lucas 12:13-21 13 ¶  Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14  Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15  Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ 16  En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 17  en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18  Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19  en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20  Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21  Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ (NBV) Iedereen kent wel het spreekwoord dat je je rijkdom niet mee kunt nemen. Waarom proberen we dan meer rijkdom te krijgen dan we ooit bij ons leven op kunnen maken? Ja de rijksten in onze samenleving verzamelen zelfs zo veel rijkdom dat ook hun kinderen en wellicht hun kleinkinderen niet in staat zijn op het op te maken. Geld maakt niet gelukkig is een ander spreekwoord. Natuurlijk is het makkelijk als je het hebt. Natuurlijk moet je er verstandig mee omgaan. En, let wel, de Bijbel heeft niets tegen rijkdom op zich. Als we allemaal mee zouden kunnen delen van het land dat overvloeit van melk en honing is er niets verkeerd. Maar dat doen we niet.  De meeste rijkdom is verkregen door de armoede van velen. De waarschuwing ons te hoeden voor hebzucht geldt voor iedereen. In de bede die we laatst in het Evangelie van Lucas lazen ging het alleen over het brood dat we vandaag nodig hebben. Dat is voor ons genoeg. Als we dat uitstralen dan behoeden we misschien ook een ander voor hebzucht en het bijbehorende ongeluk. Alle uiterlijkheden zijn dan ook volstrekt onbelangrijk. Er wordt ons wel aangepraat hoe belangrijk al dat uiterlijk vertoon is, de make overs vliegen je om de oren, maar eigenlijk is het geluk van de mensen het allerbelangrijkst. Daarom klinkt vandaag eigenlijk ook de roep om je bezig te houden met het Koninkrijk. Daar wordt gedeeld en hoeft dus niemand meer zorgen te hebben over het eten, zijn dus alle zorgen verdwenen. Daar valt het onderscheid tussen rijk en arm, tussen slaaf en vrije, tussen man en vrouw, tussen christen en moslim, weg. Daar is geen angst meer en geen bedreiging. Dat Koninkrijk ligt voor het grijpen. Het is ons geschonken door de God van Liefde, we hoeven het alleen te aanvaarden en in de praktijk te brengen. Make overs zijn dan overigens in het geheel niet voorbij. Maar het zijn hele andere make overs dan van mensen en auto’s. Het is een make over van de totale samenleving. Ineens wordt al wat leeft belangrijk en gooien we geen mensen, dieren en kostbare grondstoffen meer weg. Als iedereen een volwaardige plaats in de samenleving heeft wordt die samenleving een stuk creatiever en rijker. En de make over van het Koninkrijk is niet beperkt tot ons eigen land maar het is een make over van de hele wereld. Stel een journaal voor waarin niet over oorlog en honger kan worden bericht omdat die er niet meer zijn. Een journaal dat alleen goed nieuws kan brengen, over wetenschappelijke ontdekkingen, over hulp die mensen elkaar kunnen geven, over het moois dat elke dag weer ontstaat in een wereld van recht en vrede.  
2016-07-29 08:32:06 basalk.punt.nl
In Hoogeveen zijn donderdagavond twee Hoogeveners opgepakt die verdacht worden van autodiefstal c.q. heling. Het is niet duidelijk waar de auto gestolen is. De eigenaar, die de diefstal had opgemerkt, ging achter de mannen aan en kon in de Calkoenstraat de auto klem rijden. Hier ontstond tussen de eigenaar en de verdachten een schermutseling. Eén persoon werd door de inmiddels gearriveerde politie aangehouden. De andere verdacht, die gevlucht was, werd in een brandgang achter een woning aan de Duivenslagstraat aangehouden. Het hele gebeuren trok veel bekijks. De twee Hoogeveners zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau in hun woonplaats. De auto is voor onderzoek door een berger opgehaald naar het politiebureau in Hoogeveen gebracht.  
2016-07-29 00:19:44 112hoogeveen.nl
Een Herentals avondje, weer geslaad :-) Geen drup regen, leuke editie met heel wat bekenden.
2016-07-28 23:13:19 froggy.punt.nl
Eindelijk is het zover. In oktober start ik met de eerste training 'Een moeilijk kind, of een kind dat het moeilijk heeft. Een training naar het gelijknamige boek die geschreven is door Sylvia Leeghwater/Roosendaal. Met veel plezier heb ik twee en een halfjaar de coachopleiding, individueel en groepscoaching gevolgt en als afsluiter de train de trainer gedaan die mij nu de ruimte geeft om de training; Een 'moeilijk' kind of een kind dat het 'moeilijk' heeft, neer te zetten. Deze training geeft inzicht in het kind van NU die andere dingen van jouw als ouder, verzorger of professional vraagt.  Voor mij is de materie niet nieuw, ik werk er nu al twee jaar mee in mijn huidige baan als kraamcoach, maar om het als trainer over te dragen aan ouders/verzorgers en professionals is wel nieuw voor mij. Dit is voor mij dan ook een reden om deze training voor een zeer laag tarief aan te bieden.  Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij meer inzicht ontwikkelen in het kind wat jouw zo opvalt, het kind bij jouw in de groep, of bij jouw thuis. Het kind wat jij zo liefdevol wil begeleiden, maar alleen maar weerstand aan jouw laat zien.  Wil jij niet meer met je handen in het haar zitten, maar werkelijk aan de slag gaan met dit kind. Schrijf je dan in. Wees er snel bij, want ik heb maar plaats voor 8 deelnemers.    Zie de agenda voor meer informatie en schrijf je direct in. 
2016-07-28 22:01:29 hetokecafe.nl
Vrijwel iedereen in Leiden kent Jeugddorp en ook bijna iedereen heeft er als kind wel eens gespeeld. Deze week begon de 50 ste editie van Jeugddorp en voor het eerst op eigen benen als aparte stichting. Honderden kinderen komen de komende twee weken weer spelen, sporeten, huttenbouwen en knutselen op het terrein bij de Vliet. Een van de populairste onderdelen blijft natuurlijk de huttenbouw.
2016-07-28 21:40:55 leidseglibber.punt.nl
De eerste editie van “ de ster “ dartmasters in Nieuwkuijk is gewonnen door Davy vd Zande. In de finale was hij met 6-3 de meerdere over Nick van Huet. Van de 46 deelnemers die op deze warme zomerse dag af waren gekomen op dit toernooi was vd Zande de terechte winnaar. Ook gooide de triomfator de hoogste finish van het toernooi, 114. De verliezersronde werd gewonnen door John Landers die met 4-1 won van de pas 10 – jarige Pim van Bijnen. Een knappe prestatie van Pim als je je op die leeftijd al zo staande weet te houden tussen de volwassenen. Ook was er een goed optreden van Aletta Wajer uit Lelystad , die tussen de heren toch maar mooi de halve finale van de verliezersronde wist te halen. En uiteraard wist Theo Koppelaar weer geen leg te winnen dit toernooi, het begint zo langzamerhand toch een vervelende traditie te worden voor die jongen, al is hij nog wel op zoek naar sponsors. Misschien heeft iemand uit Engeland interesse na de brexit. Volgende week zondag 31 juli is er Open ‘ de ganzerik ‘ Breda in het gelijknamige sportcafe. De voorinschrijving is al in volle gang via www.brutus-darts.eu   Kwart WR Pascal boer v christiaan de boer  0-4 Davy vd zande v yoeri duijster  4-3 Tonny veenhof v nick van huet  1-4 Raymond vd ende v Lorenzo vd besselaar  4-0 Halve WR De boer v vd zande  3-5 Van huet v vd ende  5-2 Finale WR Vd zande v van huet  6-3 Halve VR John landers v walter verschoor  3-0 Pim van bijnen v Aletta wajer  3-1 Finale VR Landers v van bijnen  4-1 #FvanD #BrutusDarts
2016-07-28 21:10:54 brutus-darts.eu
In verband met de overdracht voor George een bezoekje aan de Boegbewoners... Koen heeft deze foto's gemaakt..
2016-07-28 18:38:01 daanenkoen.punt.nl
Even een kort rustmoment in het Volkspark..en even later kwamen we Teun tegen! Uiteraard ook op Pokemonpad..
2016-07-28 18:35:48 daanenkoen.punt.nl
Vandaag op zoek naar de gisteren gevonden bramen aan de rafelranden van Zaandam.. Koen vond het wel wat spannend...Rob raakte zelfs gewond aan zijn teen bij zijn heldhaftige bramenjacht.
2016-07-28 18:34:29 daanenkoen.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:4ms Retrieval time:7ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl