Punt
nl
Net nieuw op punt.nl
Hieronder zie je de meest verse artikelen vanuit punt.nl
Het oude punt platform is nu uit gezet. Je kunt nog even bij je oude punt 1 blog tot het begin van het nieuwe jaar om alsnog te verhuizen.   Binnenkort(als het goed is voor de kerst(2012)) komen er een aantal leuke nieuwe features voor (onder andere) de punters uit. Posten van websitemaker naar websitemaker.(groepsloggen) Een nog geheime nieuwe feature ;) die te maken heeft met reageren op de websitemaker. Hebben jullie het Mijndomein kerstdorp al gezien ? https://www.mijndomein.nl/kerst/   -Kerstelf Webdev
2012-12-22 00:23:15 www.punt.nl
Spreuken 17:1-15 1 Beter een stuk droog brood en vrede dan een huis vol met voedsel en ruzie. 2 Een verstandige slaaf verdrijft een onwaardige zoon, hij deelt samen met de broers in de erfenis. 3 De smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud, de HEER toetst het hart. 4 Een boosdoener is gespitst op kwaadaardige woorden, een bedrieger luistert graag naar verderfelijke taal. 5 Wie een verschoppeling bespot, beledigt zijn schepper, wie zich over iemands ongeluk verheugt, blijft niet ongestraft. 6 Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders. 7 Verheven woorden passen niet bij een dwaas, leugens des te minder bij een edel mens.8 Wie steekpenningen uitdeelt, denkt edelstenen uit te delen, zo hoopt hij overal succes te hebben. 9 Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden. 10 Een verstandig mens wordt meer geraakt door een verwijt dan een dwaas door honderd slagen.11 Een kwaadaardig mens is alleen op ruzie uit, er wordt een onheilsbode op hem afgestuurd. 12  Beter dat je een berin ontmoet die beroofd is van haar jongen dan een dwaas met al zijn dwaasheid. 13 Als je telkens goed met kwaad vergeldt, verdwijnt het kwaad nooit uit je huis. 14 Wie een ruzie begint, ontketent een stortvloed; staak de strijd voordat hij losbarst. 15 Wie een goddeloze vrijspreekt en wie een rechtvaardige beschuldigt, beiden zijn de HEER een gruwel. (NBV) Vandaag weer zo'n schijnbaar losse verzameling vermaningen uit het Spreukenboek. Wij zijn dat niet meer zo gewoon. Wij kennen conventies, fatsoensregels, die kun je houden of overtreden maar ze schaden verder niemand. De staat kent daarbij ook nog wetten waar iedereen zich aan moet houden. En dan zijn er ook nog wetten die ook in het wetboek van de staat staan maar die iedereen bijna als van nature kent, zoals je mag niet doden en je mag niet stelen. De staat mag soms wel doden, al hebben we dat ook liever niet. Het volk Israël kende toch ook van die wetten? Wat moeten we dan met de vermaningen van het boek Spreuken? Het volk Israël kende zeker wetten maar dat zijn niet de wetten zoals onze Staat die kent. Het zijn meer de wetten die we van nature kennen en die worden samengevat in "Heb uw naaste lief als uzelf". De geschiedenis die God met Israël is gegaan, een andere als wij uit geschiedenisboekjes kennen, is er een van staat, naar leerhuis en synagoge, naar gemeente, van een religieuze politiek naar een ethische religie. En ethiek is de beschrijving van het handelen van elk individu, van het maken van de keuzes ten goede. En daar gaat het in het gedeelte uit het boek Spreuken van vandaag ook over. De eerste vermaningen die echt opvallen zijn de "beter dan" spreuken. Meestal zijn die tegengesteld aan wat we zo in het dagelijks leven gewend zijn. Beter een stuk droog brood dan een huis vol met voedsel klinkt als een dwaze uitspraak, maar beter vrede dan ruzie is al heel wat verstandiger en als je een huis vol voedsel maar met ruzie moet inruilen voor wat minder eten maar vrede dan wordt het al aantrekkelijker. Dat geldt ook voor de andere "beter dan" uitspraken in dit gedeelte. Je moet er even over nadenken en dan valt soms het kwartje en is het zo dwaas nog niet. Het boek Spreuken is niet voor niks wijsheidsliteratuur, wijsheid als begin van de kennis van de God van Israël en begin van hoe om te gaan met heb uw naaste lief als uzelf. De andere vermaningen die echt opvallen gaan over de tegenstelling verstandig en onverstandig. Nu zul je onverstandig niet zo vaak tegenkomen. Spreuken spreekt dan vaker over onwaardig, schande brengend. En met iemand die je schande brengt deel je niet zo graag. Een slaaf, deel uitmakend van de familie, die verstandig is in de zin van de Bijbel, daar deel je graag mee. Die zoekt zichzelf niet die zoekt het belang van de familie. Het is een slaaf als die van Abraham, die op reis ging om een vrouw voor Izaäk te zoeken en met Rebecca thuis kwam. Zo'n slaaf mag meedelen in de erfenis. Spreuken roept ons ook in dit gedeelte op om het belang van de ander, van de minste allereerst, voorop te stellen. Die wijsheid mogen we ons elke dag weer opnieuw eigen maken, ook vandaag weer.  
2018-01-22 08:34:57 basalk.punt.nl
Well, primitives saw aliens & thought they were gods because their technology could not be understood by them ... Welnu, primitieven zagen aliens en dachten dat ze goden waren omdat hun technologie niet door hen begrepen kon worden ... The Krishna cult is itself retarded ... De Krishna cult is zelf achterlijk ... https://www.youtube.com/watch?v=QSEMIdGB8Uk Later meer uitleg, ik ga nu slapen! ... Later more explanation, I'm going to sleep now! ...
2018-01-22 04:02:49 mijnavatar.punt.nl
In 2018 gelopen tochten 07-01-2018 Rotterdam Winterserie Tocht 4 15   20-01-2018 Gouda Vrijbuitertochtroute nogmaals 15        
2018-01-22 00:42:42 wandelaar.punt.nl
  PROGRAMMA WESTERN EXPERIENCE
2018-01-21 19:26:42 linedance.punt.nl
Ja, er zijn wetenschappers hier die dat beweren, maar het zal nog niet voor direct zijn, spijtig! ... Yes, there are scientists here who claim that, but it will not be for the moment yet, regrettably! ... https://www.hln.be/wetenschap-planeet/wetenschap/-y-chromosoom-verdwijnt-mogelijk-over-4-6-miljoen-jaar-wat-dan-met-de-man~a6bb7f14 Heel spijtig zelfs, want dat zou een heleboel mogelijkheden voor de expansie van de islam uitsluiten! Hierdoor ook minder kans op oorlogen in de wereld! Het allerslechtste nieuws is dat het nog meer dan vier miljoen jaar zal duren! Godsdiensten & vooral islam misbruiken de twee sexen voor hun totalitair systeem van onderdrukking van de individuele vrijheden, het politieke systeem laat dit systeem ook in eigen systeem zijn gang gaan zonder er iets tegen te ondernemen, ze stimuleren het juist door deze groepen te pamperen! Very sad indeed, because that would exclude a lot of possibilities for the expansion of islam! This also means less chance of wars in the world! The worst news is that it will take more than four million years! Religions & especially islam abuse the two sexes for their totalitarian system of oppression of individual liberties, the political system also allows this system to operate in its own system without taking anything against it, they stimulate it by pampering these groups! Vrouwen hebben al lang geen mannen meer nodig om te kunnen voortplanten, als er alléén maar vrouwen zouden zijn dan zouden er ook geen taboes meer zijn over sex voor het plezier van de vrouwen onderling! Ook geen strijd meer tussen te sexen om de sexen, het zal een heel stuk rustiger worden! De overbodige politieke & godsdienstige systemen zullen dan ook verdwijnen! Deze wereld zal volledig klaar zijn voor de technologische samenleving, iets waar ze hier maar van kunnen dromen! Women do not need men for a long time to breed, if there were only women, there would be no more taboos about sex for the pleasure of the women themselves! No more fighting between sex for the sexes, it will be a lot quieter! The superfluous political & religious systems will also disappear! This world will be completely ready for the technological society, something they can only dream of here!
2018-01-21 16:58:56 mijnavatar.punt.nl
In het Amerongse bos tussen Amerongen en Elst valt de stormschade mee.
2018-01-21 16:02:30 utrechtseheuvelrug.punt.nl
New Tanzmusic release! For this release Dj Kodjax sacrificed himself to create a compilation of songs of the past 28 releases[TAMU030-TAM057]. Out of all the releases on our label Kodjax carefully hand-picked 28 songs which are the best Tanzmusic tracks according to Dj Kodjax. Enjoy it. Compiled by Dj Kodjax. You can download it here
2018-01-21 14:46:57 tanzmusic.com
Deze week stemde het Europees Parlement in met een verbod op pulsvisserij. Het CDA – lokaal, landelijk, Europa – wil dit verbod zo snel mogelijk van tafel vegen. CDA Den Haag (Cees Pluimgraaff) organiseert samen met CDA Katwijk (Adger van Helden) een bijeenkomst in de mijnzaal van de Scheveningse Visafslag op 25 januari van 08.00 uur tot 09.30 uur. Sprekers zijn: Jaco Geurts, visserij-woordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer, en CDA-kamerlid Pieter Omtzigt, Brexit-rapporteur van de Tweede Kamer en Karsten Klein lijsttrekker CDA Den Haag. Het verbod op pulsvisserij kwam eerder deze week hard aan in de visserij. Er is de afgelopen jaren voor miljoenen geïnvesteerd in vernieuwing van de vismethode. Door deze nieuwe manier van vissen is er veel minder schade aan de zeebodem, minder loze bijvangst en is er minder dieselolie voor de schepen nodig. Nederland loopt met deze vernieuwing voorop. De Nederlandse vissers zijn door Europa aangemoedigd het voortouw te nemen. CDA-lijsttrekker Karsten Klein: ,,Vissers uit onder meer Frankrijk hebben het nagelaten om te investeren in hun schepen. Onze vissers innoveerden wel. Zij hebben hun nek uitgestoken en worden nu door de achterblijvers afgestraft. De wereld op z’n kop, daar verzetten we ons tegen.” Scheveningse CDA’er Cees Pluimgraaff: ,,Onze Scheveningse vissers, hun werknemers en gezinnen zijn zwaar aangedaan. Het CDA staat pal achter hen en we gaan alles op alles zetten om het vissen te redden.” Adger van Helden, lijsttrekker van het CDA in Katwijk: “De visserij is voor dorpen als Katwijk en Scheveningen nog steeds een zeer belangrijke economische pijler. Dit verbod raakt ons in de kern.” Het CDA Den Haag wil dat minister Carola Schouten maximale druk op Europa zet. De Raad van Ministers in Europa kan het besluit van het Europees Parlement ongedaan maken. Mocht dit niet lukken dan moet Europa een schaderegeling instellen. De vissers hebben immers op basis van Europese proefwetgeving geïnvesteerd in hun vangstmethoden en mochten ervan uitgaan dat Europa op basis van goed onderzoek deze innovatie zou stimuleren. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid voor ontmoeting, discussie, het stellen van vragen, óók over de ontwikkelingen rond de Brexit. [Nieuwsbericht CDA Den haag.nl - 18 januari 2018] >>> Klik hier voor meer info <<< kiek op www.visserijnieuws.punt.nl ----------------------------------------------------------------------------------
2018-01-21 09:52:22 kotternieuws.punt.nl
1 Korintiërs 6:12-20 12 ¶  U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. 13  U zegt: ‘Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.’ Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. 14  God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. 15  Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus? Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! 16  Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’ 17  Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest. 18  Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. 19  Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20  U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.  (NBV) Dat is nog eens een mooie tekst uit de Bijbel: "alles is mij toegestaan." Die Christenen komen altijd met nieuwe regeltjes, geboden en verboden, je moet van alles en je mag niks. Kennelijk staan er ook andere zaken in de Bijbel en het werkt bevrijdend als je beseft dat de grote Paulus, de man van de vele brieven, aan zijn gemeente in Kortinthe schrijft dat alles is toegestaan. Maar niet alles is nuttig schrijft hij er achteraan. Dat hadden we natuurlijk ook zelf wel kunnen bedenken. Wie goed nadenkt weet dat goed voor jezelf zorgen nuttiger is dan jezelf verwaarlozen. Teveel alcohol, stevig roken, drugs gebruiken, het zijn allemaal zaken die zeer plezierig kunnen zijn maar die niet echt nuttig zijn voor een gezond en welvarend bestaan, zaken die je dus maar beter in de hand kan houden. En daar gaat het in dit gedeelte van de brief aan de Korintiërs over: wordt geen slaaf, van niks en niemand. In de eerste plaats heeft Paulus het hier over de seksualiteit. Hij had al geschreven dat iedereen een Tempel is van de Geest van de God van Israël. Als je weet hebt van het Tempel zijn dan kun je iets betekenen voor anderen, dan heb je oog voor de minsten, dan bevrijd je anderen van armoede, geweld, honger en uitzichtloosheid. Dan gaan de lammen weer lopen en de blinden weer zien, dan krijgen mensen weer een toekomst. Maar word je dan zelf slaaf? Ben je dan een slaaf van je eigen lustgevoel? Heb je dan een ander mens nodig om je eigen lust te bevredigen? Wil je zelf als voorwerp behandeld worden? Nee toch! Wie anderen als zuster en broeder behandeld, anderen liefheeft als zichzelf die kan de ander al helemaal niet meer behandelen als object, als voorwerp, die kan ook met zichzelf geen hoererij bedrijven. Paulus heeft nog wel eens van die ingewikkelde zinnen nodig maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Wie net als Jezus van Nazareth van mensen wil houden die kan mensen niet vernederen en ten eigen bate gebruiken. Paulus gebruikt hier beelden die uit de slavenhandel afkomstig zijn. Wij kennen dat niet meer uit de dagelijkse praktijk. Als wij naar onze wekelijkse warenmarkt gaan dan is daar geen podium meer waar mannen en vrouwen, kinderen en grijsaards, te koop worden aangeboden alsof het potten en pannen zijn die je in je huis zou kunnen gebruiken. In de dagen van Paulus was dat heel gewoon. Binnen de Christelijke gemeente viel het onderscheid tussen slaven en vrijen weg. Paulus roept nu ons op ons ook van onze eigen verslavingen te bevrijden, we zijn immers vrijgekocht betoogd hij. Zoals slaven konden worden vrijgekocht zo zitten ook wij niet meer vast aan regels en geboden, niet van binnen uit en niet van buiten af. We zijn vrije mensen, niemand is onze baas, niemand heeft ons in eigendom, we hebben één Heer, dat is God zelf. Het heeft verreikende gevolgen let maar eens op vandaag hoe vaak je het gevoel hebt dat iets moet in plaats van dat het mag. En bevrijd je van dat moeten, je wil zelf dat dingen goed gedaan worden, daar kies je in vrijheid voor.
2018-01-21 08:38:07 basalk.punt.nl
Toon meer
Er zijn geen verdere berichten
Server query time:3ms Retrieval time:8ms
Over punt.nl

Punt.nl is de weblogcommunity van Mijndomein.nl. Om punt.nl met haar tijd mee te laten gaan is er een geruime tijd geleden besloten om een nieuw blog platform voor punt.nl te maken. Dit is uiteindelijk door gegroeid naar de Mijndomein Websitemaker.

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl